วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

ผลงานที่ผ่านมา

การนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน 
   ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ได้รับรางวัลครูดีเด่น  ของกลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๔๓


ได้รับรางวัล  ครูผู้มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนดีเด่น  ปีการศึกษา ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓
ของกลุ่มโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี


ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  "จตุตถดิเรกคุณาภรณ์"  ชั้นที่  ๔
เมื่อปีการศึกษา  ๒๕๕๓


ได้รับรางวัลครูดีเด่นของจังหวัดชลบุรี  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓


เข้าร่วมงานราตรีดอกไม้บาน  ของกลุ่มวชิรสังสรรค์ 
เมื่อปีการศึกษา  ๒๕๕๓

ได้จัดกิจกรรมเทิดเกียรติบรมกวีสุนทรภู่ขึ้น  เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตา
แด่ผู้มีพระคุณในวงวรรณกรรมไทย  และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย

ทำหน้าที่เป็นพิธีกรของโรงเรียน  ในงาน/กิจกรรมทุกๆ งาน  ตลอดปีการศึกษา

                                     

 จัดทำสื่ออุปกรณการสอน  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการเรียนการสอนทุกเนื้อหา
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอน  เพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียน


ฝึกสอนและนำนักเรียนเข้าประกวดการเต้นฮูลาฮูปประกอบเพลง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับประถมศึกษา  เมื่อวันที่  ๙  กัันยายน  ๒๕๕๔


ชนะเลิศ  การประกวดเขียนคำขวัญ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 
ในงานฉลองวันเกิดแม่พระ  ทุกปีการศึกษา

ชนะเลิศ  และรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดเขียนคำยาก "คำไทยสะกดอย่างไร"
จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางพระ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 


รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดเขียนคำยาก "คำไทยสะกดอย่างไร"
จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางพระ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง  การประกวดทำหนังสือเล่มเล็ก  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
จังหวัดชลบุรี  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓
รองชนะเลิศอันดับ ๑  การประกวดโครงงานภาษาไทย "สำนวนไทยใครว่ายาก"
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖


นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูของโรงเรียน


นำนักเรียนร่วมงานฉลองวันเกิดแม่พระมารีอา  เมื่อ  ๘  กันยายน  ๒๕๕๔เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน  ในงานสงกรานต์  ของทุก ๆ ปีเข้าร่วมอบรมสัมมนาครูหัวหน้างาน  เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน


ฝึกซ้อมและควบคุมดูแลลีดเดอร์  ในการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียน
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
เมื่อวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๕

เป็นประธานถวายผ้าป่า ณ วัดสว่างศรีสุขาราม  บ้านเมืองยาง 
อำเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๕           ร่วมถวายผ้าป่า ณ วัดสว่างสามัคคี  บ้านลิ้นฟ้า   
      อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕
เข้าร่วมอบรมฟื้นฟูจิตใจครู  ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕รางวัลเหรียญทอง  การประกวดทำหนังสือเล่มเล็ก 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัดชลบุรี  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔


รางวัลเหรียญทอง การประกวดเขียนเรียงความ 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๔

รางวัลเหรียญทอง การประกวดท่องบทอาขยาน 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๔

รางวัลเหรียญทอง การประกวดอ่านออกเสียงและคัดลายมือ 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๔
รางวัลเหรียญทอง 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ฝึกการเรียนรู้  ในเรื่องการโต้วาที

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การจด/ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ในสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก  โดยท่องคำกลอนที่สนใจในวรรณคดีไทย 

ฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก โดยท่องคำกลอนที่สนใจในวรรณคดีไทย
ในกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ 

ฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก โดยท่องคำกลอนที่สนใจในวรรณคดีไทย
  ในกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ 

ได้รับรางวันครูดีเด่นของจังหวัดชลบุรี  เมื่อปี  ๒๕๕๔


ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ  ของจังหวัดชลบุรี  เมื่อปี ๒๕๕๓


เป็นครูประจำชั้นให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๖สัมภาษณ์นักเรียนขณะกำลังกำลังตัดสินการแต่งกายชุดจีน  ในเทศกาลตรุษจีน
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนประจำปีของโรงเรียน


เข้ารับการอบรมการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนคำขวัญเกี่ยวกับแม่พระมารีอา 
องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนปรีชานุศาสน์เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายวชิราวุธ  อำเภอศรีราชา  ชลบุรีร่วมงานเลี้ยงในวาระเกษียณอายุราชการของท่านไพโรจน์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต๑


เข้ารับการอบรม  เเรื่อง  อัตลักษณ์การศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก
เข้ารับการอบรม เรื่อง ครูดีในดวงใจตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

ได้รับรางวัล  ครูดีเด่น  ของสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน  จังหวัดชลบุรี

ได้รับเกียรติเป็นพิธีกรในงานมงคลสมรส  ของคระครูโรงเรียนปรีชานุศาสน์ฝึกซ้อมนักเรียนร้องเพลงลูกทุ่งไทย  และได้รัลรางวัลเหรียญทอง  ช่วงชั้นที่ ๑
ในงานวิชาการสัมพันธ์ของโรงเรียนคาทอลิก  สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี

ฝึกซ้อมนักเรียนร้องเพลงลูกทุ่งไทย  และได้รัลรางวัลเหรียญทอง ช่วงชั้นที่ ๒
ในงานวิชาการสัมพันธ์ของโรงเรียนคาทอลิก  สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีได้รับรางวัลชมเชย  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ในงานวิชาการ  ของโรงเรียนประภัสสรวิทยาการนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน 
   ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ได้รับรางวัลครูดีเด่น  ของกลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๔๓


ได้รับรางวัล  ครูผู้มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนดีเด่น  ปีการศึกษา ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓
ของกลุ่มโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี


ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  "จตุตถดิเรกคุณาภรณ์"  ชั้นที่  ๔
เมื่อปีการศึกษา  ๒๕๕๓


ได้รับรางวัลครูดีเด่นของจังหวัดชลบุรี  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๓


เข้าร่วมงานราตรีดอกไม้บาน  ของกลุ่มวชิรสังสรรค์ 
เมื่อปีการศึกษา  ๒๕๕๓

ได้จัดกิจกรรมเทิดเกียรติบรมกวีสุนทรภู่ขึ้น  เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตา
แด่ผู้มีพระคุณในวงวรรณกรรมไทย  และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย

ทำหน้าที่เป็นพิธีกรของโรงเรียน  ในงาน/กิจกรรมทุกๆ งาน  ตลอดปีการศึกษา

                                     

 จัดทำสื่ออุปกรณการสอน  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการเรียนการสอนทุกเนื้อหา
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอน  เพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียน


ฝึกสอนและนำนักเรียนเข้าประกวดการเต้นฮูลาฮูปประกอบเพลง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับประถมศึกษา  เมื่อวันที่  ๙  กัันยายน  ๒๕๕๔


ชนะเลิศ  การประกวดเขียนคำขวัญ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 
ในงานฉลองวันเกิดแม่พระ  ทุกปีการศึกษา

ชนะเลิศ  และรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดเขียนคำยาก "คำไทยสะกดอย่างไร"
จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางพระ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 


รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดเขียนคำยาก "คำไทยสะกดอย่างไร"
จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางพระ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง  การประกวดทำหนังสือเล่มเล็ก  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
จังหวัดชลบุรี  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓
รองชนะเลิศอันดับ ๑  การประกวดโครงงานภาษาไทย "สำนวนไทยใครว่ายาก"
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖


นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูของโรงเรียน


นำนักเรียนร่วมงานฉลองวันเกิดแม่พระมารีอา  เมื่อ  ๘  กันยายน  ๒๕๕๔เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน  ในงานสงกรานต์  ของทุก ๆ ปีเข้าร่วมอบรมสัมมนาครูหัวหน้างาน  เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน


ฝึกซ้อมและควบคุมดูแลลีดเดอร์  ในการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียน
ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
เมื่อวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๕

เป็นประธานถวายผ้าป่า ณ วัดสว่างศรีสุขาราม  บ้านเมืองยาง 
อำเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๕๕           ร่วมถวายผ้าป่า ณ วัดสว่างสามัคคี  บ้านลิ้นฟ้า   
      อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕
เข้าร่วมอบรมฟื้นฟูจิตใจครู  ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕รางวัลเหรียญทอง  การประกวดทำหนังสือเล่มเล็ก 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จังหวัดชลบุรี  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔


รางวัลเหรียญทอง การประกวดเขียนเรียงความ 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๔

รางวัลเหรียญทอง การประกวดท่องบทอาขยาน 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๔

รางวัลเหรียญทอง การประกวดอ่านออกเสียงและคัดลายมือ 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๔
รางวัลเหรียญทอง 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ฝึกการเรียนรู้  ในเรื่องการโต้วาที

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การจด/ท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ในสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก  โดยท่องคำกลอนที่สนใจในวรรณคดีไทย 

ฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก โดยท่องคำกลอนที่สนใจในวรรณคดีไทย
ในกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ 

ฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก โดยท่องคำกลอนที่สนใจในวรรณคดีไทย
  ในกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ 

ได้รับรางวันครูดีเด่นของจังหวัดชลบุรี  เมื่อปี  ๒๕๕๔


ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ  ของจังหวัดชลบุรี  เมื่อปี ๒๕๕๓


เป็นครูประจำชั้นให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๖สัมภาษณ์นักเรียนขณะกำลังกำลังตัดสินการแต่งกายชุดจีน  ในเทศกาลตรุษจีน
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนประจำปีของโรงเรียน


เข้ารับการอบรมการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนคำขวัญเกี่ยวกับแม่พระมารีอา 
องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนปรีชานุศาสน์เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายวชิราวุธ  อำเภอศรีราชา  ชลบุรีร่วมงานเลี้ยงในวาระเกษียณอายุราชการของท่านไพโรจน์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต๑


เข้ารับการอบรม  เเรื่อง  อัตลักษณ์การศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก
เข้ารับการอบรม เรื่อง ครูดีในดวงใจตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

ได้รับรางวัล  ครูดีเด่น  ของสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน  จังหวัดชลบุรี

ได้รับเกียรติเป็นพิธีกรในงานมงคลสมรส  ของคระครูโรงเรียนปรีชานุศาสน์ฝึกซ้อมนักเรียนร้องเพลงลูกทุ่งไทย  และได้รัลรางวัลเหรียญทอง  ช่วงชั้นที่ ๑
ในงานวิชาการสัมพันธ์ของโรงเรียนคาทอลิก  สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี

ฝึกซ้อมนักเรียนร้องเพลงลูกทุ่งไทย  และได้รัลรางวัลเหรียญทอง ช่วงชั้นที่ ๒
ในงานวิชาการสัมพันธ์ของโรงเรียนคาทอลิก  สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีได้รับรางวัลชมเชย  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ในงานวิชาการ  ของโรงเรียนประภัสสรวิทยาได้รับรางรองชนะเลิศอันดับ ๑  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ในงานวิชาการ  ของโรงเรียนประภัสสรวิทยา


ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  การประกวดแต่งกลอนแปด  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ในงานวิชาการ  ของโรงเรียนคาทอลิก  สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแต่งกาพย์ยานี ๑๑   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ในงานวิชาการ  ของโรงเรียนประภัสสรวิทยา


ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยประกอบแดนท์เซอร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ในงานวิชาการ  ของโรงเรียนคาทอลิก  สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีเข้ารับการอบรมการใช้ศิลปะเชิงสร้างสรรค์  ในการเรียนการสอนรับประทานอาหารกับครอบครัวและเครือญาติ  ณ บ้านนครราชสีมา
ร่วมกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๔


เข้ารับการอบรมสัมมนา เรื่อง การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  "การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕

 

ทำบุญบ้าน  เลี้ยงพระฉันภัตตาหารเพล ณ บ้านนครราชสีมา
เข้าอบรมสัมมนาการปฏิบัติธรรม ณ โรงแรมบุ๊คไซต์วัลเล่ย์  จังหวัดระยอง


เข้าร่วมงานสงกราต์สืบสานประเพณีไทย ณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์  ชลบุรี

ร่วมงานสงกรานต์ "รดน้ำดำหัว"  กับเครือญาติและชุมชน ณ บ้านนครราชสีมา
ร่วมงานสงกรานต์กับเครือญาติ/ชุมชน  ในเดือนเมษายนของทุกๆ ปีร่วมงานบวชนาค  / งานอุปสมบท  ของเครือญาติ ณ บ้านนครราชสีมา

ทัศนศึกษาประเทศเกาหลีใต้ทัศนศึกษาประเทศเกาหลีใต้  เมื่อปี  ๒๕๕๓ทัศนศึกษาประเทศเกาหลีใต้


ทัศนศึกษาประเทศเกาหลีใต้ และเข้าชมสวนสนุกดิสนี่แลนด์   เมื่อปี  ๒๕๕๓


รับโล่รางวัลคะแนนรวมการแข่งขันทางวิชาการ  ของโรงเรียนเพชรพิทยาคม

ชนะเลิศ  การแต่งกลอนแปด  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ การแข่งขันทางวิชาการ 
 ของโรงเรียนเพชรพิทยาคม  ชลบุรีได้รับรางวัล  ครูดีในดวงใจ  เมื่อปีการศึกษา  ๒๕๕๑ได้รับรางวัล  ครูดีในดวงใจ  เมื่อปีการศึกษา  ๒๕๕๑ร่วมขับร้องเพลงในงานฉลองวัดพระนามเยซู  ชลบุรี
ได้รับเกียรติบัตร "ครูผู้เสียสละและปฏิบัติการสอนนาน  ๒๐ ปีร่วมงานสังสรรค์สิ้นปี  ของโรงเรียนเป็นประจำทุกปี

เลี้ยงส่งเพื่อนครู  ที่ย้ายสถานที่ทำงาน


เข้าร่วมงานมงคลสมรสเพื่อนครูโรงเรียนปรีชานุศาสน์  ชลบุรี


ได้รับรางวัลครูดีเด่น  ปีการศึกษา  ๒๕๕๒
ฝึกซ้อมนักเรียนร้องเพลงลูกทุ่งไทย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

ฝึกซ้อมนักเรียนร้องเพลงลูกทุ่งไทย  ได้รับรางวัลชมเชย
จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา


ฝึกซ้อมนักเรียนร้องเพลงลูกทุ่งไทย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
                                    


ได้รับเกีียรติเป็นพิธีกรในงานมงคลสมรสของเพื่อนครู โรงเรียนปรีชานุศาสน์

ฝึกสอนนักเรียนให้เป็นผู้นำ  กล้าแสดงออกและกล้าพูดในที่ประชุมชน
 

ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ  บรรยาายเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๕๑
ร่วมทำบัญถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าไตร  กับชุมชนในท้องถิ่น

บ้าน ณ จังหวัดนครราชสีมา
ร่วมงานแห่เทียนพรรษา  ณ จังหวัดนครราชสีมา


ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา  ในเทศกาลเข้าพรรษา  จังหวัดนครราชสีมา

ส่งเสริมนักเรียนให้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  โดยร้องเพลงลูกทุ่งไทยประกอนแดนท์เซอร์ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก  โดยแสดงการร้องเพลงฉ่อยส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง  โดยกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ในการประกวดทำหนังสือเล่มเล็ก
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออก  ประจำปี  ๒๕๕๔
นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ในการประกวดเขียนเรียงความ
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออก  ประจำปี  ๒๕๕๔
นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ในการประกวดท่องอาขยาน
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออก  ประจำปี  ๒๕๕๔
นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  ในการประกวดแต่งกลอนสี่
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออก  ประจำปี  ๒๕๕๔


การนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน 
   ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทความคิด  ในการจัดขบวนพาเหรด 
งานกีฬาสีภายในของนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕


นำนักเรียนเข้าร่วมงานการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศพม่า  ในงานวิชาการสัมพันธ์
ของกลุ่มโรงเรียนคาทอลิก ปี ๒๕๕๕

 ได้รับรางวัลครูผุ้มีผลงานการวิจัยในชั้นเรียนดีเด่น  วิชาภาษาไทย  ประจำปี  ๒๕๕๕
ในงานวิชาการสัมพันธ์ของงกลุ่มโรงเรียนคาทอลิก
ผ่านการอบรมคอมพิงเตอร์  เรื่องการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอน


งานวันพ่อแห่งชาติ  ๕  ธันวามหาราช    ปีการศึกษา ๒๕๕๕

  บาทหลวงจิรพันธ์  สุจิรานุธรรม ประธานกรรมการบริหารและผู้จัดการโรงเรียนปรีชานุศาสน์


 คุณธงชัย  อนันตกูล  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ประธานเปิดงาน

 ได้รับเกียรติเป็นพิธีกร  ในงานวันพ่อแห่งชาติ  ๕  ธันามหาราชผลการแข่งขันเล่นเกมคำคม(การต่อคำศัพท์ภาษาไทย) ปี ๒๕๕๕

ระดับประถมศึกษา  จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่กาประถมศึกษาชลบุรี  เขต ๑  
เพื่่อสรรหาตัวแทนไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก
  เมื่อวันที่ ๑๔  พฤศจิกายน   ๒๕๕๕


ทีมคำคมของโรงเรียนปรีชานุศาสน์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดชลบุรีไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ จังหวัดระยอง  ในวันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕

ผลการแข่งขันเล่นเกมคำคม(การต่อคำศัพท์ภาษาไทย) ปี ๒๕๕๕

 ในงานชิงแชมเยาวชนไทยระดับประเทศ  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  จัดโดยสมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ท  คำคม  และซูโดกุ แห่งประเทศไทย
ณ ห้างเซ็นทรัล  บางนา  กรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่  ๒๔ - ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕


 รางวัลอันดับ ๖  ระดับประเทศ   ประเภทประถมศึกษาตอนปลาย   ได้รับรางวัลเกียรติบัตร


 รางวัลอันดับ ๘  ระดับประเทศ   ประเภทประถมศึกษาตอนปลาย   ได้รับรางวัลเกียรติบัตร


 รางวัลอันดับ ๑๑  ระดับประเทศ   ประเภทประถมศึกษาตอนปลาย   ได้รับรางวัลเกียรติบัตร


 รางวัลอันดับ ๑๕  ระดับประเทศ   ประเภทประถมศึกษาตอนปลาย   ได้รับรางวัลเกียรติบัตร

 รางวัลอันดับ ๑๘  ระดับประเทศ   ประเภทประถมศึกษาตอนปลาย   ได้รับรางวัลเกียรติบัตร


 รางวัลอันดับ ๒๐  ระดับประเทศ   ประเภทประถมศึกษาตอนปลาย   ได้รับรางวัลเกียรติบัตร


 รางวัลอันดับ ๒๓  ระดับประเทศ   ประเภทประถมศึกษาตอนปลาย   ได้รับรางวัลเกียรติบัตร


ผลการแข่งขันเล่นเกมคำคม(การต่อคำศัพท์ภาษาไทย) ปี ๒๕๕๕

 ในงานชิงแชมเยาวชนไทยภาคกลางและภาคตะวันออก  จัดโดยสมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ท  คำคม  และซูโดกุ แห่งประเทศไทย
ณ ห้างแปซิฟิค  ศรีราชา  ชลบุรี 
เมื่อวันที่  ๑ - ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๕


 รางวัลอันดับ ๑  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก    ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ประเภทประถมศึกษาตอนปลาย   และทุนการศึกษา  ๒,๐๐๐  บาท


 รางวัลอันดับ ๒  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก    ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ประเภทประถมศึกษาตอนปลาย   และทุนการศึกษา  ๑,๐๐๐  บาท


 รางวัลอันดับ ๓  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก    ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ประเภทประถมศึกษาตอนปลาย   และทุนการศึกษา  ๕๐๐  บาท


 รางวัลอันดับ ๔  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก    ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
 ประเภทประถมศึกษาตอนปลาย  


 รางวัลอันดับ ๕  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก    ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
 ประเภทประถมศึกษาตอนปลาย  


 รางวัลอันดับ ๑q  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก    ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
 ประเภทประถมศึกษาตอนปลาย  


 รางวัลอันดับ ๑๒  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก    ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
 ประเภทประถมศึกษาตอนปลาย  

 รอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจ


 ความพยามยามอยู่ที่ไหน  ความสำเร็จอยู่ที่นั่น


 เย้! เย้! เราทำได้ทีมคำคมของโรงเรียนปรีชานุศาสน์  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ได้รับรางวัลคะแนนรวมรองชนะเลิศ
ในงานชิงแชมป์คำคมภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ ห้างแปซิฟิคพาร์ค  ศรีราชา  ชลบุรี    เมื่อวันที่  ๑ - ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๕ทีมคำคมของโรงเรียนปรีชานุศาสน์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  อันดับที่ ๕
ในงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ จังหวัดระยอง    เมื่อวันที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕

ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความสำเร็จอยู่ที่นั่น ร่วมงานมงคลสมรส  ลูกชายของคุณครูเพ็ญนภา  พวงประยงค์ 
ณ สโมสรทหาร กรุงเทพมหานคร  เม่อวันที่  ๔ ธันวามคม  ๒๕๕๕


คำนาม   คือ  คำที่ใช้เรียกชื่อคน  สัตว์  สิ่งของ  สภาพธรรมชาติ  สถานที่
ต่าง ๆ  ทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต  ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม

เพลงคำนาม
            คำเอ๋ยคำนาม  เป็นคำเรียกชื่อ  คน  สัตว์  สิ่งของ  แบ่งเป็น     พวก  เราต้อง  ทำความเข้าใจ  ใฝ่ใจติดตาม  ๑.  สามานยนาม   ๒. วิสามานยนาม        ๓.  สมุหนาม  ๔.  ลักษณนาม  ๕.  อาการนาม    
คำนาม  แบ่งออกเป็น    ชนิด  คือ 
       ๑.  สามานยนาม  คือคำนามที่ใช้เรียกชื่อทั่ว ๆ ไป  ไม่เฉพาะเจาะจงเช่น  มนุษย์  ลิง  กล้วย  อาหาร  ประเทศ  โลก  เศรษฐกิจ  มะม่วง  รสชาติ   นก  รัง  ไม้  ความหมาย  ยศศักดิ์  โรงเรียน  โรงพยาบาล  โรงแรม  ครู  วัด    คน   น้ำตก  ถนน  พยาบาล  โรงงาน  ตุ๊กตา  เครื่องบิน  รถยนต์  ฯลฯ
      ๒.  วิสามานยนาม  คือ  คำนามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะเจาะจง   เช่น
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม    ประเทศไทย    วันอาทิตย์    ดวงอาทิตย์    ติ๊ดตี่
เจ้ามอม   โรงเรียนปรีชานุศาสน์   โรงแรมเมอร์เคียว   ดวงกมล   ชลบุรี ดวงจันทร์ 
ดาวเสาร์  ดาวพลูโต  ฯลฯ
      ๓.  สมุหนาม  คือ  คำนามที่บอกหมวดหมู่ของสามานยนาม  และ
วิสามานยนามที่มารวมกันมากมาย  ซึ่งจะนำหน้าในประโยค  เช่นคำว่า  ฝูงนก
คณะนักเรียน  ชมรมลูกเสือ  บริษัท  ช่อดอกไม้  ฝูงลิง  โขลงช้าง  กองสมุด
กองทหาร  กองทัพ  ช่อดอกไม้  คณะกรรมการ  กลุ่ม  หมู่  ชุด  พวก  เหล่า 
ทะลาย  ฯลฯ
      ๔.  ลักษณนาม  คือ  คำนามที่ลักษณะ  รูป  หรือขนาดของคำนามซึ่งจะอยู่หลังตัวเลข  เพื่อให้คำนามชัดเจนยิ่งขึ้น  เช่น
                              กระเป๋า       ๑๐            ใบ
                                ไข่                            ฟอง
                                เลื่อย                         ปื้น
                                ปี่                             เลา
                                งาช้าง                        กิ่ง
                                เขากวาง                     กิ่ง
                                แห                           ปาก
                                อวน                          ปาก
                                สวิง                          ปาก
                                เกวียน                       เล่ม
                                มีด                           เล่ม
           อาการนาม  คือ  คำนามที่บอกความหมายของสิ่งที่ไม่มีรูปร่างไม่มีขนาด  เป็นคำนามที่แสดงอาการ  มักขึ้นต้นด้วยคำว่า  การ  และ  ความ

การ  นำหน้าคำกริยา  เช่น  การเรียน  การแพทย์  การเดิน  การพูด
การฟัง  การนั่ง  การดู  การกิน  การโต้วาที  การทำอาหาร  การอ่าน  การเดิน
การเขียน  การไหว้  การนอน  การยิ้ม  การสลัก  ฯลฯ 
                    ความ  นำหน้าคำวิเศษณ์  เช่น  ความซื่อสัตย์  ความรัก  ความเมตตาความดี  ความสะอาด  ความสกปรก  ความรู้  ความคิด  ความเร็ว  ความจริง  ความสวย  ความชั่ว  ความซน  ความรวย  ความจน  ฯลฯ 


มาฝึกสมองประลองความสามารถ  ชุดที่  ๑ 
คำชี้แจง  :  เลือก   x  คำตอบที่ถูกที่สุด
  1.   ข้อใดใช้ลักษณนามผิด 
ก.   เลื่อย - ปื้น                         ข.   ไข่ไก่ - ลูก
ค.   ตะกั่ว - แท่ง                        ง.   เพชร - กะรัต
2.   หน้าที่ของคำนาม  คือ  
ก.   เป็นกรรม                            ข.   เป็นประธาน
ค.   เป็นส่วนเติมเต็ม                   ง.   เป็นทุกข้อที่กล่าวมา
3.   ความหมายของคำนามที่ถูกต้องที่สุด  คือ
      ก.   ใช้เรียกชื่อทั่ว ๆ ไป        
      ข.   เรียกชื่อสิ่งต่าง ๆ ทุกอย่าง
ค.   ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ  
ง.   ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ ทั้งนามธรรม  และรูปธรรม
   4.   ........ทหารตั้งอยู่ค่ายชายแดน จะต้องใช้สมุหนามข้อใด
          ก.   หมู่                                   ข.  พวก
          ค.   กอง                                  ง.  คณะ
   5.   พระสงฆ์ ........ธรรมยุต  มีในสมัยรัชกาลที่     จะต้องใช้สมุหนามข้อใด
                ก.   ชุด                                                   ข.  คณะ


          ค.   พวก                                 ง.  นิกาย


   6.  ข้อใดเป็นคำวิสามานยนาม
          ก.  ครุฑ                                  ข.  ต้นสัก
          ค.  พระอภัยมณี                    ง.  พระเจ้าแผ่นดิน
   7.  ข้อใดเป็นสามานยนาม
          ก.   แม่น้ำ                               ข.  ถนนรัชดา
          ค.   หาดผาแดง                        ง.  วัดพระศรีมหาธาต
   8.  ข้อใดไม่ใช่อาการนาม
          ก.  ความดี                               ข. ความคิด
          ค.  ความรัก                             ง.  ความเมือง
   9.  ข้อใดเป็นอาการนาม
          ก.  การพูด                              ข.  การเงิน
          ค.  การครัว                             ง.  การเรือน
   10. ข้อใดใช้ลักษณนามถูกต้อง
          ก.  ฝูงเป็ด                                    ข.  กองลูกเสือ
          ค.  หินสองกอง                             ง.  คณะวิทยากร   


มาฝึกสมองประลองความสามารถ  ชุดที่  ๒ 
คำชี้แจง  :  เลือก   x  คำตอบที่ถูกที่สุด
๑.  คำนามสามัญที่ไม่เฉพาะเจาะจง  ใช้เรียกคน  สัตว์  สิ่งของ  
สถานที่ทั่วๆ ไป  เรียกว่าอะไร
          ก.  สามานยนาม                ข.  วิสามานยนาม
          ค.  สมุหนาม                     ง.  ลักษณนาม
๒.  นามที่เรียกรวมกันเป็นหมู่  ของสามานยนามและวิสามานยนาม
เป็นนามชนิดใด
          ก.  สมุหนาม                     ข.  ลักษณะนาม
          ค.  อาการนาม                   ง.  วิสามานยนาม
๓.  ข้อความใไม่ใช่ลักษณะของคำนาม
          ก.  สภาพกริยาอาการ          ข.  อาการแสดงของคน  สัตว์
          ค.  คำที่ใช้เรียกคน  พืช  สัตว์  สิ่งของ  สถานที่
          ง.  ความรู้สึกนึกคิดต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
๔.  ข้อความใด  คือความหมายของวิสามานยนาม
          ก.  ใช้เรียกอาการกระทำของคน
          ข.  ใช้เรียกหมวดหมู่ของสิ่งของ
          ค.  ใช้เรียกชื่อนามเฉพาะเจาะจง
          ง.  ใช้เรียกสัตว์  สิ่งของ  โดยทั่วๆ ไป
๕.  คำใด ไม่ใช่  สมุหนาม
          ก.  คณะ  กอง                       ข.  ชมรม  หมู่
          ค.  ฝูง  โขลง                        ง.  เล่ม  แท่ง
๖.  ข้อใด  ไม่ใช่  "สามานยนาม"
          ก.  เรียกคน        เช่น  พ่อ  แม่  พยาบาล  นักเรียน
          ข.  เรียกสัตว์      เช่น  นก  ช้าง  สุกร  เป็ด
          ค.  เรียกสิ่งของ  เช่น  ปากกา  ดินสอ  กล่อง
          ง.  เรียกสถานที่  เช่น  ที่โน่น  ที่นี่  ที่นั้น  ที่ไหน
๗.  ข้อความใด ไม่ใช่  อาการนาม
          ก.  เกิดจากคำกริยาหรือคำวิเศษณ์
          ข.  มีคำว่า  การ  หรือ  ความ  นำหน้าคำกริยา , คำวิเศษณ์
          ค.  เกิดจากการประสมคำที่มีความหมายเหมือนกัน
          ง.  การเปลี่ยนคำกริยา  คำวิเศษณ์  โดยเติมคำว่า  
               การ  ความ  ไว้ข้างหน้า
๘.  ข้อความใดใช้สมุหนามไม่ถูกต้อง
          ก.  คณะฑูตานูทูตต่างประเทศ
          ข.  กองทหารของรัฐบาลกำลังแสดงแสนยานุภาพ
          ค.  ฝูงวัว  ควาย  กำลังกินน้ำและเล็มหญ้า
          ง.  กลุ่มช้าง  เข้าทำลายพืชไร่ของชาวบ้าน
๙.  คำในข้อใด  สะกดผิด
          ก.  อาการนาม
          ข.  สมุหนาม
          ค.  ลักษณะนาม
          ง.  สาสมานยนาม
๑๐.  ข้อใดไม่ใช่ อาการนามที่แสดงความรู้สึกนึกคิด  ทางนามธรรม
ความคิด  ความรู้  ความเข้าใจ
          ก.  ความรวย
          ข.  ความเร็ว
          ค.  ความดี
          ง.  ความหมาย

เพลงคำนาม
                                                            คำร้อง  :  ศรีอัมพร  ประทุมนันต์       
                                                                 ทำนอง   :  เพลงอีแซว

                      ส่งเสียงเจื้อยแจ้วละมาแล้วคำนาม ( แล้วคำนาม..ว่าเอ้อ..เอ่อ..เอิง..เอย)
ใครเห็นต่างถามคำนามเป็นอย่างไร
คำนามใช้เรียก  คน  สัตว์  สิ่งของ
หากจะแบ่งนะน้องได้  ห้า  ประเภทใหญ่ใหญ่
หนึ่ง  คำนามทั่วไป   ใช้เรียกอะไรกว้างกว้าง
เช่น  พระ  ผม  นม  ช้าง  วัด  บ้าน  ยาง  และ  ไร
ถ้าเน้นชัดใจความเขาเรียกว่า  นามเฉพาะ
เช่น  พระขุนแผน  วัดห้วยเกราะ  อีกทั้งยางอะไหล่
ลักษณนาม  นั้นย้ำรูปร่าง
เช่น  วงแหวน  เชือกช้าง  รองเท้าข้าง  พลูใบ
ถ้า สมุหนาม  เน้นความเป็นหมวดหมู่
เช่น  โขลง  พรรค  กอง    รู้  ว่ามันมากเหลือหลาย
ส่วนอาการนาม    มี  การ , ความ  นำหน้า
เช่น  ความดี  ความบ้า  การศึกษา  การให้
ลองฝึกสังเกตความพิเศษเหล่านี้ (เอ้อ..เอ่อ..เอิง..เอ๋ย)    แล้วเหล่านี้
คำนามแสนดีมีมากเหลือใจ

                                                                   วิไลวรรณ  กลิ่นหอม